0625442060 info@praktijkeos.nl

Algemene voorwaarden en regels voor Praktijk EOS:

Op alle therapieën en andere vormen van begeleiding van Praktijk EOS, zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

Plichten therapeut:

 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat alles wat de klant verteld tegen de therapeut, niet doorverteld wordt aan derden.
 • De therapeut moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van de klant.
 • De klant heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap  zich daartegen verzet. Dit geldt zowel analoge (papieren) als digitale gegevens.
 • Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volgt de therapeut de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het dossier van de klant registreert de therapeut alle genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, de collegiale adviezen en de afwegingen om wel of geen melding te doen bij het AMK.
 • De therapeut dient de klant te informeren over het doel , waarvoor hij gegevens vastlegt, wat hij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie hij de gegevens verstrekt.
 • Overleg van de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend nadat toestemming gevraagd is aan de klant.
 • De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten, om het  probleem van de klant te helpen oplossen.  De therapeut heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je als klant voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
 • De therapeut heeft de verplichting, om tijdens de intake tot een op dat moment zo goed mogelijke diagnose te komen. Hierna, indien de klant wil starten met de therapie, maakt de therapeut een behandelplan.Deze wordt in de eerstvolgende sessie voordat de therapie start, door beiden ondertekend, ter goedkeuring. Daarna  verplicht de klant zich om 3 sessies af te nemen, waarna een korte evaluatie plaats vindt.
 • De therapeut is verplicht een behandelovereenkomst aan te bieden aan de klant, die door beiden ondetekend wordt, voordat de therapie start. De therapeut kan dit alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen).
 • De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de klant hierover zo snel mogelijk te informeren.  Tegelijkertijd dient de therapeut de klant de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken.
 • De therapeut dient het dossier van de klant 15 jaar te bewaren.

Plichten van de klant:

 • De klant draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan de  therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de behandeling, tijdig en naar waarheid aan de therapeut te  verstrekken.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de klant.
 • Na de intake, bij de start van de therapie, neemt de klant 3 sessies af. Daarna volgt een evaluatie, waarin samen met de therapeut het vervolgtraject wordt uitgestippeld. Eventueel wordt dan het behandelplan bijgesteld. Daarna kan de klant op elk moment  de behandelovereenkomst opzeggen, wel met inachtneming van de 24 uurs afzegregeling.
 • Een afspraak dient bij verhindering door de klant minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Het tijdstip van de gestuurde mail/ of telefoon geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt de helft van het sessietarief in rekening gebracht, ongeacht de reden.

Betalingsvoorwaarden:

 • Praktijk EOS, werkt met 3 verschillende  tarieven gerelateert aan het (gezamenlijk)  inkomen, (zie voor de hoogte van de tarieven de  info op de website). Na de intake wordt bepaald,  in welke tariefgroep de klant valt.
 • De sessie wordt aan het einde betaald. Dat kan contant of via mobiel bankieren. De klant krijgt daarna een factuur toegestuurd via de mail. Deze kan meestal direct doorgestuurd worden naar de zorgverzekeraar, (indien de klant een aanvullende verzekering heeft en de zorgverzekeraar op de lijst staat, die leden van de SBLP en de NAP vergoed!).
 • In uitzondelijke gevallen, kan de factuur later betaald worden. Deze dient dan binnen 2 weken te worden voldoen. Bij niet betaling binnen dertig dagen is de klant in verzuim en mag de therapeut zonder nadere uitleg, 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 12,50 in rekening gebracht mag worden.
 • Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen op rekening van de klant.
 • Overmacht aan de kant  van de klant  moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.
 • De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en klant  begrensd te worden.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd- tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de klant, aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging  naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht.

Klachten:                                     

 • Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit dan eerst met uw therapeut. Zie verder bij Klachtenregeling, de stappen die u kunt zetten.
Share This